Home
School Experience
Management Team
Management Policy
Fact at a Glance
Academic Program
ปริญญาตรีบัญชี ภาคปกติ
โครงการปริญญาตรีบัญชี ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
Faculty Member
ประวัติอาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่
KM Corner
Download
สำหรับอาจารย์
สำหรับนิสิต
International Affairs
Contact Us
 
คณะบริหารธุรกิจ โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ facebook สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
 
นิสิตภาควิชาบัญชีชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ และได้รับรางวัลนักบริหารดีและเก่ง :: 29/04/2015

นิสิตภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ ในโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "การประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินิ รอยัล เมอริเดียน ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 200,000 บาท โดยในการนี้ นิสิตยังได้รับรางวัล "นักบริหารดีและเก่ง" พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาทอีกด้วย


นิสิตทั้งหกคนเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้ว
น.ส.พิมพ์วรีย์  วุฒิธร
น.ส.จันทร์จิรา  ธนากิตตินิวัฒน์
น.ส.ยุวภา  พฤฒิชัย
นายธนวรรธน์  แรงเขตวิทย์
นายภาณุวัฒน์  กิตติวาณิชย์
นายภูมิ  พึ่งรักษา


โดยมี อาจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


 
  
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-579-5355 ต่อ 1502-1503 โทรสาร. 02-579-5060
email:acct@ku.ac.th