Home
School Experience
Management Team
Management Policy
Fact at a Glance
Academic Program
ปริญญาตรีบัญชี ภาคปกติ
โครงการปริญญาตรีบัญชี ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
Faculty Member
ประวัติอาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่
KM Corner
Download
สำหรับอาจารย์
สำหรับนิสิต
International Affairs
Contact Us
 
คณะบริหารธุรกิจ โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ facebook สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ลงทะเบียนศิษย์เก่าภาควิชาบัญชี
 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาจากกองวิเทศสัมพันธ์ :: 17/11/2012

เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?cat=25

 
  
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-579-5355 ต่อ 1502-1503 โทรสาร. 02-579-5060
email:acct@ku.ac.th