Home
School Experience
Management Team
Management Policy
Fact at a Glance
Academic Program
ปริญญาตรีบัญชี ภาคปกติ
โครงการปริญญาตรีบัญชี ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
Faculty Member
ประวัติอาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่
KM Corner
Download
สำหรับอาจารย์
สำหรับนิสิต
International Affairs
Contact Us
 
คณะบริหารธุรกิจ โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ facebook สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ลงทะเบียนศิษย์เก่าภาควิชาบัญชี
1
นางอโณทัย จุ้ยศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02-579-5355 ต่อ 1503
2
นางสุรัตน์ อ่วมขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02-579-5355 ต่อ 1572
3
น.ส.ธมนวรรณ รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2579-5355 ต่อ 1503
4
น.ส.รุ้งทอง บุญมะลิ
พนักงานสถานที่ 0-2579-5355
5
น.ส.กานดา แจ้งจิต
พนักงานสถานที่ 0-2579-5355
6
น.ส.ยุพิน ปัญญาสูง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2579-5355 ต่อ 1582
7
น.ส.ประภาพร บุญโปร่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี 0-2942-8470, 0-2579-5355 ต่อ 1571
8
นางศศิกาจน์ ฉกามานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2579-5355 ต่อ 1572
9
นางราตรี เงินเหรียญ
พนักงานสถานที่ 0-2942-8470, 0-2579-5355 ต่อ 1571
10
น.ส.พรทิพา จังภูเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2942-8470, 0-2579-5355 ต่อ 1573
       
 
Page 1 of 1   Page size
Found 10 record    
 
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-579-5355 ต่อ 1502-1503 โทรสาร. 02-579-5060
email:acct@ku.ac.th